Obchodní podmínky

Reklamační protokol

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Umělecké kovářství Tomáš Popela
se sídlem Bohdalov 134, 592 13
identifikační číslo: 01881451
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve Žďáře nad Sázavou,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.popelablacksmith.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") Tomáš Popela, se sídlem Bohdalov 134, , identifikační číslo: 01881451 , zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve Žďáře nad Sázavou(dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.popelablacksmith.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Kupujícím může být spotřebitel, podnikatel i jiná osoba.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu se uzavírá v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávka probíhá následovně:

2.4.1. kupující objednávané zboží "vloží" do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

2.4.2. následně kupující vyplní svoje údaje nutné k doručení a správné fakturaci objednávky;

2.4.3. kupující dále vybere způsob dopravy zboží;

2.4.4. následně kupující zvolí způsob platby;

2.4.5. stiskem tlačítka "Dokončit objednávku" odešle kupující závaznou objednávku prodávajícímu (dále společně jen jako "objednávka").

2.5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3408164002/5500, vedený u společnosti Raiffeisen bank , (dále jen "účet prodávajícího");

- pro zahraniční patbu - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. CZ53 5500 0000 003408164002 , vedený u společnosti Raiffeisen bank, (dále jen "účet prodávajícího");

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující, která je spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě tomto odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího tomas.popela@popelablacksmith.cz .

4.2. Kupující - spotřebitel - bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující - spotřebitel - v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (z jakéhokoli důvodu a to i když je kupujícím jiná osoba, než spotřebitel), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Tam, kde tento odstavec hovoří o spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na spotřebitele. Pokud je zákazníkem jiná osoba, řídí se jeho práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Prodávající neodpovídá za vady:

5.3.1. vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení informací k použití nebo nerespektování účelu, pro který se zboží běžně využívá;

5.3.2. pro které byla ujednána nižší cena zboží;

5.3.3. u použitého zboží neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které zboží mělo již jeho převzetí kupujícím;

5.3.4. které způsobil kupující.

5.4. Kupující - spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Jestliže se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím, tím není dotčeno ustanovení předchozí věty.

5.5. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

5.5.1. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí podrobně zkontrolovat a pokud zjistí, že má vady, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.5.2. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co je zjistí. Nejpozději však v reklamační lhůtě uvedené v odst. 5.4.

5.5.3. Kupující není oprávněný uplatnit reklamaci na zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím zboží, případně pokud ho na ni prodávající upozornil nebo mu z toho důvodu prodávající poskytl přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.6. Reklamaci může kupující - spotřebitel, ale i jakýkoli jiný kupující, uplatnit u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího, případně elektronicky na adrese tomas.popela@popelablacksmith.cz .

5.7. Kupující v reklamaci uvede popis vady zboží a adresu včetně e-mailu, na kterou ho prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace. Kupující také uvede, jakým ze způsobů požaduje, aby byla jeho reklamace vyřízena. Kupující je rovněž povinen předložit doklad o koupi zboží, aby bylo zřejmé, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího. Bez dokladu o koupi zboží nebude reklamace vyřízena, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5.8. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady uvedenými v odst. 5.5.2.

5.9. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Prodávající e-mailem zaslaným na adresu kterou uvedl v reklamaci v souladu s bodem 5.5.1. k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy bude Prodávajícímu doručeno doplněné podání ze strany Zákazníka. Jestliže Zákazník nedoplní svoje podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, bude se reklamace považovat za neopodstatněnou.

5.10. Prodávající kupujícímu - spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy právo z vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující - spotřebitel požaduje. Prodávající také vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud prodávající reklamaci zamítne, vydá o tom kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

5.11. Kupující - spotřebitel má podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:

5.11.1. požadovat bezplatné odstranění vady;

5.11.2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;

5.11.3. pokud je takový požadavek úměrný (např. v případě, kdy nejde odstranit vadu bez zbytečného odkladu), může požadovat dodání nového zboží bez vad, případně dodání nové části zboží bez vad, pokud se vada týká jen části zboží;

5.11.4. v případě, že se vyskytne podstatná neodstranitelná vada zboží nebo se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad, může kupující uplatnit právo na výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

5.12. Pokud Spotřebitel uplatní svoje práva z vadného plnění (reklamuje Zboží), rozhodne Prodávající o reklamaci ihned a ve složitých případech potom do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady.

5.13. Reklamaci od kupujícího - spotřebitele včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů může prodávající prodloužit jen po domluvě s kupujícím - spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Pokud lhůta marně uplyne, má se za to, že vada zboží existovala a kupující - spotřebitel tak má stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

5.14. O dobu, kdy je vyřizována reklamace, se prodlužuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění. V případě dodání nového zboží kupujícímu - spotřebiteli běží nová lhůta 24 měsíců k uplatnění práv z vadného plnění.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. E) občanského zákoníku.

6.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tomas.popela@popelablacksmith.cz  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného zde.

8. Doručování

8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Volbou práva dle odst. 9.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bohdalov 134, 592 13, adresa elektronické pošty tomas.popela@popelablacksmith.cz , telefon +420 732853907.

V Bohdalově dne 9.1.2023